:: دوره 18، شماره 64 - ( 12-1397 ) ::
جلد 18 شماره 64 صفحات 21-40 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش با استفاده از روش شی گراء و تئوری احتمالات شرطی (قضیه بیزین)،مطالعه موردی: (کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان)
محمدحسین فتحی1، موسی عابدینی2، شهرام روستایی3
1- گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.
2- گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسئول).
3- گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
چکیده:   (1460 مشاهده)

حرکات توده ای و زمین لغزش از مخرب ترین مخاطرات طبیعی محسوب می گردند. لذا شناسایی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های موجود در یک حوضه و پهنه بندی خطر آن یکی از ابزارهای اساس جهت دستیابی به راه کارهای کنترل این پدیده و انتخاب مناسب ترین و کاربردی ترین گزینه موثر می باشد. در این مطالعه پیش بینی  مکانی خطر زمین لغزش با استفاده  از تئوری احتمالات شرطی (قضیه بیزین)،  در کناره های جنوبی اهر چای از روستای نصیر آباد تا سد ستار خان، بر پایه زمین لغزش های رخ داده در گذشته که به وسیله روش شی گراء استخراج و شناسایی گردیده است، صورت گرفته است. با استفاده از احتمالات تئوری بیزین ارتباط بین پارامترها و مناطق لغزشی(دو سوم مناطق  لغزشی) تعیین و وزن هر طبقه از پارامترها بدست آمد. با توجه به نقشه بدست آمده و نیز وزن کلاس­های هر یک از پارامترها، کلاس تراس­های آبرفتی قدیمی ومخروافکنه­های مرتفع در لایه سازند،مرتع متوسط در بین کلاس­های کاربری زمین، جهات شمالی و شمال غربی، شیب­های 25-5 درجه و نیز فاصله  270-125 متر از رودخانه بیشترین وزن و تاثیر را در وقوع زمین لغزش­های منطقه دارا هستند. دقت  نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده یک سوم(12 نقطه لغزشی) مناطق لغزشی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه ارزیابی نشان داد که مدل با قابلیت پیش­بینی 945/0 درصد و و ضریب کاپای 93/0 زمین­لغزش­ها در کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد دقت قابل قبولی در ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش دارد.

واژه‌های کلیدی: زمین لغزش، تئوری احتمالات شرطی، روش شی گراء، وزن شواهد.
متن کامل [PDF 1248 kb]   (444 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/4 | پذیرش: 1395/3/25 | انتشار: 1397/12/24
فهرست منابع
1. Ahmadi, A., Kamrani Delir, H., Sadeghi, M., (2010), "Landslide hazard zonation using analytical hierarchy process (AHP), Case study of Chalav Amol watershed", Journal of Geographic Society of Iran, 27: 203-181. [In Persian].
2. Mir Ahmadabadi, A., Rahmati, M., (2015), "Application of quantitative Geomorphometric indicators for identification of landslide susceptible zones using the SVM model", Quantitative Geomorphology Researches, 4 (3): 213-197. [In Persian].
3. Pourghasemi, H., Moradi, H., Mohammadi, M., Mostafa Zadeh R., Goli, J., (2012), "Landslide hazard zonation using Bashin theory", Journal of Agricultural Science and Technology", Water and Soil Science, 60: 121-109. [In Persian].
4. Pour Hashemi, S., Amirahmadi, Abou-yaghasem, Akbari, E., (2015), "Selection of a suitable model among two-way statistical methods. Case study: Baghei watershed", Geographical studies of arid regions, for landslide hazard zonation in GIS environment, 15: 89-71. [In Persian].
5. Dalal Oghli , A., Fathi, M. H., Khoshdel, K., (2015), "Application of new multi-attribute decision making methods for estimating the flood potential with emphasis on geomorphic factors (Case study: River basin of Le Chay river)", Journal of Space Science and Research Geographical, 17 )59(: 82-67. [In Persian].
6. Hosseinzadeh, M. M., Soroti, M. R., Mansouri, A., Mirbagheri, B., Khazari, S., (2009), "Risk assessment of mass movements using logistic regression model", Iranian Geological Quarterly, 3: 27-37. [In Persian].
7. Roostaei, S., Mokhtari, D., Hosseini, Z., Hosseini, M., Atmani, H., (2015), "Investigating the potential of landslide occurrence in the valley of the Meymeh river in Ilam province, by ANP network analysis", Hydrogeomorphology, 4: 123-101. [In Persian].
8. Abedini, M., Fathi, M. H., (2014), "Zoning of Landslide risk sensitivity in Khalkhal Chay watershed using multi-criterion models", Quantitative Geomorphology Researches, 2 (4): 85-71. [In Persian].
9. Abedini, M., Fathi, M. H., Beheshti Javid, I., (2015), "Neotectonic activity analysis of Gechi Valley river basin using geomorphic indicators", Geographical Space Scientific-Research Quarterly, 52: 249-223. [In Persian].
10. Fatemi Aghda, M., Ghomiyan, J., Akhil Ashgholi, F., (2003), "Evaluation of the efficiency of statistical methods in determination of landslide risk potential", Journal of Geosciences, 48-47: 11-25 [In Persian].
11. Gharei, H. R., Bahman Bahloli, A. Shariat Jafari, M., (2011), "Preparation of landslide sensitivity map using hierarchical analysis and two-turnaround statistical model in Alborz dam reservoir", Journal of Earth Sciences, 21 (81): 93-100. [In Persian].
12. Niazi, Y., Exclusive, M. R., Talebi, A., Arkhi, S., Mokhtari, M. H., (2010), "Estimation of the performance of a bifurcate statistical model in predicting landslide hazard in the Sedilam basin", Iranian Journal of Watershed Engineering Sciences, 4 (10): 20-9. [In Persian].
13. Yamani, M., Ahmad Abadi, A., Zare, G. R., (2012), "Evaluation of the efficiency of artificial intelligence techniques in landslide studies with emphasis on SVM algorithm (Case study: Darakeh basin)", Journal of Geography and Environmental Risks, 1 (3): 102-119. [In Persian].
14. Barbieri, G., Cambuli, P., (2009), "The weight of evidence statistical method in landslide susceptibility mapping of the Rio Pardu Valley (Sardinia, Italy), In: Anderssen", R. S., Braddock, R. D., Newham, L.T. H., (Eds.), 18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation. Modelling and Simulation Society of Australia and NewZealand and International Association for Mathematics and Computers in Simulation, July 2009, pp 2658-2664.
15. Blaschke, T.,) 2009(, "Object based image analysis for remote sensing", ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 34: 10-21.] on line[: www.Elsevier.com/locate/isprsjprs .
16. Carter Bonham, G. F., Agterberg, F. P., Wright, D. F., (1988), "Integration of geological datasets for gold exploration in Nova Scotia", Photogrammetry and Remote Sensing, 54: 1585-1592.
17. Carter Bonham, G. F., Agterberg, F. P., Wright, D. F., (1989), "Weights of evidence modelling: a new approach to mapping mineral potential. In: Agterberg, F. P., Bonham-Carter, G. F., (Eds.)", Statistical applications in the Earth Sciences: Geological Survey of Canada, 89) 9(: 171-183.
18. Chong, X., Lingling, S., Genlong, W., (2016), "Soft computing in assessment of earthquake-triggered landslide susceptibility", Environ Earth Sci, 75: 767-781. [DOI:10.1007/s12665-016-5576-7]
19. Chau, K.T., Sze, Y. L., Fung, W.Y., Wong, E. L., Fong, L. C. P., (2003), "Landslide hazard analysis for Hong Kong using landslide inventory and GIS K.T., Computers & Geosciences, 30: 429-443. [DOI:10.1016/j.cageo.2003.08.013]
20. Demir, G., Aytekin, M., Akgum, A., ( 2014(, "Landslide susceptibility mapping by frequency ratio and logistic regression methods: an example from Niksar- Resadiye (Tokat, Turkey)". Arab. J. Geosci. ]on line[: http://dx.doi.org/10.
21. Denison, D. G.T., Holmes, C. C., Mallick, B. K., Smith, A. F. M., ( 2002), "Bayesian methods for nonlinear classification and regression. john Wiley & Sons: Chichester.
22. Fathi, M. H., Khohdel, K., Shoreh kandi, A., Ashrafi, feini, Z., Khaliji, M. A., (2015) "The combination of spectral and spatial data in zoning of landslide susceptibility (Case study: Sangorchay reservoir)", Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES). 6 (2): 515-527.
23. Gorum, T., Gonencgil, B., Gokceoglu, C., Nefeslioglu, H. A., (2008), "Implementation of reconstructed geomorpholog icunitsin landslide susceptibility mapping: the Melen Gorge (NWTurkey)", Natural Hazards, (46): 323-351. [DOI:10.1007/s11069-007-9190-6]
24. Grabs, T., Seibert, J., Laudon, H., (2007), "Modelling spatial patterns of saturated areas: a comparison of the topographic wetness index and a distributed model", Journal of Hydrology, 373 (1): 15-23.
25. Gruber, S., Huggel, C., Pike, R., (2009), "Modeling mass movements and landslide susceptibility", Developments in Soil Science, 33: 527-550 [DOI:10.1016/S0166-2481(08)00023-8]
26. Mathew, J., Jha, V. K., Rawat, G. S., (2007(, "Weights of evidence modeling for landslide hazard zonation mapping in part of Bhagirathi valley, Uttarakhand: Current Sci, 92 (5): 628-638.
27. Abedini, M., Fathi, M. H., (2016), "Javid; Neotectonical Activity Analysis of Gachi Daraci Valley River Basin Using Geomorphic Indicators; Quarterly", Journal of Geographical Space, 52; 223-249.
28. Mohammady, M., Pourghasemi, H. R., Pradhan, B., (2012), "Landslide susceptibility mapping at Golestan province, Iran: Acomparison between frequency ratio, Dempster–Shafer, and weights-of-evidence models", Journal of Asian Earth Sciences, 61: 221-236. [DOI:10.1016/j.jseaes.2012.10.005]
29. Moore, I. D., Burch, G. J., (1986), "Sediment transport capacity of sheet and rill flow: application of unit stream power theory", Water Resource, 22: 1350-1360. [DOI:10.1029/WR022i008p01350]
30. Nefeslioglu, H. A., Duman, T.Y., Duemaz, S., (2008), "Landslide susceptibility mapping for a part of tectonic Kelkit valley (Eastern Black Sea region of Turkey)", Geomorphology, (94): 401-418. [DOI:10.1016/j.geomorph.2006.10.036]
31. Paoletti, V., Tarallo, D., Matano, F., Rapolla A., (2013), "Level-2 susceptibility zoning on seismicinduced landslides: An application to Sannio and Irpinia areas, Southern Italy", Physics and Chemistry of the Earth, 63: 147-159. [DOI:10.1016/j.pce.2013.02.002]
32. Piacentinia, D., Troiani, F., Soldati, M., Notarnicola, C., Savelli, D., Schneiderbauer, S., Strada, C., (2012), "Statistical analysis for assessing shallow-landslide susceptibility in South Tyrol (south-eastern Alps, Italy)", Geomorphology, 151: 196-206. [DOI:10.1016/j.geomorph.2012.02.003]
33. Poli, S., Sterlacchini, S., (2007), "Landslide representation strategies in susceptibility Studies using weights-of-evidence modeling technique", Natural Resources Research, 16: 121-134. [DOI:10.1007/s11053-007-9043-8]
34. Sarolee, K. M, (2001), "Statistical analysis of landslide susceptibility at Yonging, Korea", Environmental Geology, 40: 1095-1113 [DOI:10.1007/s002540100310]
35. Schmidt, F., Persson, A.,) 2003(, "Comparison of DEM data capture and topographic wetness indices", Precision Agriculture, 4: 179-192. [DOI:10.1023/A:1024509322709]
36. Sidle, R. C., Ochiai, H., (2006), "Landslides: processes, prediction, and land use", Water Resource Monograph, 18: 170-187. [DOI:10.1029/WM018]
37. Sorensen, R., Zinko, U., Seibert, J.,) 2006(, "On the calculation of the topographic wetnessindex: evaluation of different methods based on field observations", Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 2: 1807-1834. [DOI:10.5194/hessd-2-1807-2005]
38. Vittorio De Blasio, F., (2011), "Introduction to the physics of landslides", Springer: "Berline. [DOI:10.1007/978-94-007-1122-8]
39. Wilson, J. P., Gallant, J. C., )2000(, "Digital terrain analysis. In: Wilson", J. P., Gallant, J. C., (Eds.), Terrain Analysis, John Wiley & Sons, NewYork.


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 64 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها