:: دوره 21، شماره 73 - ( 3-1400 ) ::
جلد 21 شماره 73 صفحات 85-73 برگشت به فهرست نسخه ها
کارایی روش‌های کریجینگ معمولی و عکس فاصله وزنی در تهیه نقشه مشخصه تعداد در هکتار درختان اُرس رویشگاه چهارباغ گرگان
قاسم رنود* 1، مریم پورعظیمی2 ، قوام الدین زاهدی امیری3
1- گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران. (نویسنده مسئول).
2- گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
3- گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
چکیده:   (2317 مشاهده)
با توجه به اهمیت رویشگاه­های گونه اُرس، به­منظور بررسی ساختار مکانی و برآورد مشخصه تعداد در هکتار در این رویشگاه­ها با استفاده از روش­های زمین­آماری، این مطالعه در بخشی از رویشگاه اُرس منطقه چهار باغ استان گلستان در مساحتی حدود 60 هکتار انجام شد. آماربرداری در این تحقیق به­صورت آماربرداری صددرصد بوده و یک شبکه آماربرداری 20*15 قطعه نمونه­ای (در مجموع 300 قطعه نمونه) طراحی و پیاده شد. ابعاد هر قطعه نمونه 45*45 متر (2025مترمربع) بوده و تعداد درختان با قطر برابرسینه بیشتر از 5/7 سانتی­متر شمارش شد. نتایج بدست آمده از تحلیل واریوگرام نشان داد که متغیر تعداد در هکتار در این منطقه از ساختار مکانی بسیار قوی برخوردار است. در این تحقیق ابتدا مدل کروی بر روی واریوگرام برازش داده شد. سپس برآوردها و تهیه نقشه به دو روش کریجینگ معمولی و روش IDW صورت گرفت. نتایج اعتبارسنجی متقابل روش­ها نشان داد که برآورد این متغیر نااریب بوده و می­توان از این دو روش برای تهیه نقشه توزیع مکانی متغیر تعداد در هکتار با دقتی مناسب استفاده کرد. روش کریجینگ با مقادیر نسبی میانگین خطای نسبی و جذر میانگین مربعات خطا به ترتیب 8/6 و 7/8 درصد نسبت به روش IDW با مقادیر نسبی میانگین خطای نسبی و جذر میانگین مربعات خطا به ترتیب 5/7 و 5/9 درصد صحت بیشتری داشته و روش زمین­آماری کریجینگ برای تهیه نقشه تعداد در هکتار جنگل­های اُرس منطقه چهارباغ در استان گلستان قابل استفاده است.
واژه‌های کلیدی: برآورد، تراکم درختی، درون‌یابی، عکس فاصله وزنی، کریجینگ.
متن کامل [PDF 914 kb]   (410 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/4/10 | پذیرش: 1398/9/10 | انتشار: 1400/3/10
فهرست منابع
1. Ahadi, Z., Alavi, S. J., Hosseini, S. M., (2017), "Beech forest site productivity mapping using ordinary kriging and IDW (Case study: research forest of Tarbiat Modares University)", Forest and Wood Products, 70 (1): 93-102. ]In Persian[.
2. Akhavan, R., Karami Khorramabadi, M., Soosani, J., (2012), "Application of Kriging and IDW methods in mapping of crown cover and density of coppice oak forests (case study: Kakareza region, Khorramabad)", Iranian Journal of Forest, 3 (4): 305-315. ]In Persian[.
3. Akhavan, R., Kleinn, C., (2009), "On the potential of kriging for estimation and mapping of forest plantation stock (Case study: Beneshki plantation)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17 (2): 303-318. ]In Persian[.
4. Akhavan, R., Zobeiri, M., Zahedi Amiri, Gh., Namirinain, M., Mandallaz, D., (2006), "Spatial structure and estimation of forest growing stock using geostatistical approach in the caspian region of Iran", Iranian Journal of Natural Resources, 59 (1): 89-102. ]In Persian[.
5. Ali Ahmad Korori, S., Khoshnevis, M., Matinizadeh, M., (2011), "Comprehensive studies of Juniperus species in Iran", Tehran: Pooneh Press. ]In Persian[.
6. Cambardella, C. A., Moorman, T. B., Parkin, T. B., Karlen, D. L., Turco, R. F., Konopka, A. E., (1994), "Field scale variability of soil properties in CentralIowa soil", Soil Science Society of America Journal, 58: 1501-1511. [DOI:10.2136/sssaj1994.03615995005800050033x]
7. Fakhire, A., Najafi Zilaie, M., (2014), "Comparison of different kriging methods to estimate the tree density, a case study: West of Karkheh in southwest of Iran", Pro Environment, 20 (7): 204-212.
8. Gholami, A., Valipour, P., Nourzadeh Hadad., M., (2020), "Performance Evaluation of geostatistics methods on the zoning of soil chemical properties (Case study: Karun East area)", Journal of Geographical Space, 20 (69): 1-15. ]In Persian[.
9. Gunnarsson, F., Holm, S., Holmgren, P., Thuresson, T., (1998), "On the potential of kriging for forest management planning", Scandinavian Journal of Forest Research, 13 (1-4): 237-245. [DOI:10.1080/02827589809382981]
10. Guibal, D., (1973), "L' estimation des oukoumés du Gabon", note interne 333, Centre de Morphologie Mathématique, Fontainebleau, France.
11. Hasani Pak, A. A., (1998), "Geostatistics", Tehran: University of Tehran Press. ]In Persian[.
12. Mahdavi, A., Aziz, J., Akhavan, R., (2016), "Mapping tree density of Zagros oak forests using Kriging and Worldview-2 satellite images from Google Earth database", Ecological Journal of Wood & Forest Science and Technology, 23 (4): 87-108. ]In Persian[.
13. Marcio, H. S., Carlos, M. S. J., Phaedon, C. K., Dar, A. R., Edson, V., (2007), "Improving spatia distribution estimation of forest biomass with geostatistics: A case study for Rondonia, Brazil", Ecological modeling, 205: 221-230. [DOI:10.1016/j.ecolmodel.2007.02.033]
14. Mohammadi, J., Shataee, Sh., Habashi, H., Yaghmaee, F., (2008), "Comparison of remote sensing and geostatistics techniques in forest tree density estimation, Case study Loveh forests, Gorgan", Journal Agriculture Science Natural Resources, 15 (1): 10-21. ]In Persian[.
15. Nanos, N., Montero, G., (2001), "Spatial prediction of diameter distribution models", Forest ecology and management, 161 (1-3): 147-158. [DOI:10.1016/S0378-1127(01)00498-4]
16. Nanos, N., Calama, R., Montero, G., Gil, L., (2004), "Geostatistical prediction of height/diameter models", Forest ecology and management, 195: 221-235. [DOI:10.1016/j.foreco.2004.02.031]
17. Seidel, D., Fleck, S., Leuschner, C., Hammett, T., (2011), "Review of ground-based methods to measure the distribution of biomass in forest canopies", Annals of Forest Science, 68: 225-244. [DOI:10.1007/s13595-011-0040-z]
18. Ronoud, Gh., Darvishsefat, A. A., (2018), "Estimating aboveground woody biomass of Fagus orientalis stands in Hyrcanian forest of Iran using Landsat 5 satellite data (case study: Khyroud forest)", Journal of Geographical Space, 17 (60): 117-129. ]In Persian[.
19. Webster, R. M., Oliver, A., (2000), "Geostatistics for environmental scientists", London: Wiley press.
20. Zahedi Amiri, Gh., (2016), "Geostatistics in natural resources", Faculty of Natural Resources, University of Tehran, press. ]In Persian[.
21. Ahadi, Z., Alavi, S. J., Hosseini, S. M., (2017), "Beech forest site productivity mapping using ordinary kriging and IDW (Case study: research forest of Tarbiat Modares University)", Forest and Wood Products, 70 (1): 93-102. ]In Persian[.
22. Akhavan, R., Karami Khorramabadi, M., Soosani, J., (2012), "Application of Kriging and IDW methods in mapping of crown cover and density of coppice oak forests (case study: Kakareza region, Khorramabad)", Iranian Journal of Forest, 3 (4): 305-315. ]In Persian[.
23. Akhavan, R., Kleinn, C., (2009), "On the potential of kriging for estimation and mapping of forest plantation stock (Case study: Beneshki plantation)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17 (2): 303-318. ]In Persian[.
24. Akhavan, R., Zobeiri, M., Zahedi Amiri, Gh., Namirinain, M., Mandallaz, D., (2006), "Spatial structure and estimation of forest growing stock using geostatistical approach in the caspian region of Iran", Iranian Journal of Natural Resources, 59 (1): 89-102. ]In Persian[.
25. Ali Ahmad Korori, S., Khoshnevis, M., Matinizadeh, M., (2011), "Comprehensive studies of Juniperus species in Iran", Tehran: Pooneh Press. ]In Persian[.
26. Cambardella, C. A., Moorman, T. B., Parkin, T. B., Karlen, D. L., Turco, R. F., Konopka, A. E., (1994), "Field scale variability of soil properties in CentralIowa soil", Soil Science Society of America Journal, 58: 1501-1511. [DOI:10.2136/sssaj1994.03615995005800050033x]
27. Fakhire, A., Najafi Zilaie, M., (2014), "Comparison of different kriging methods to estimate the tree density, a case study: West of Karkheh in southwest of Iran", Pro Environment, 20 (7): 204-212.
28. Gholami, A., Valipour, P., Nourzadeh Hadad., M., (2020), "Performance Evaluation of geostatistics methods on the zoning of soil chemical properties (Case study: Karun East area)", Journal of Geographical Space, 20 (69): 1-15. ]In Persian[.
29. Gunnarsson, F., Holm, S., Holmgren, P., Thuresson, T., (1998), "On the potential of kriging for forest management planning", Scandinavian Journal of Forest Research, 13 (1-4): 237-245. [DOI:10.1080/02827589809382981]
30. Guibal, D., (1973), "L' estimation des oukoumés du Gabon", note interne 333, Centre de Morphologie Mathématique, Fontainebleau, France.
31. Hasani Pak, A. A., (1998), "Geostatistics", Tehran: University of Tehran Press. ]In Persian[.
32. Mahdavi, A., Aziz, J., Akhavan, R., (2016), "Mapping tree density of Zagros oak forests using Kriging and Worldview-2 satellite images from Google Earth database", Ecological Journal of Wood & Forest Science and Technology, 23 (4): 87-108. ]In Persian[.
33. Marcio, H. S., Carlos, M. S. J., Phaedon, C. K., Dar, A. R., Edson, V., (2007), "Improving spatia distribution estimation of forest biomass with geostatistics: A case study for Rondonia, Brazil", Ecological modeling, 205: 221-230. [DOI:10.1016/j.ecolmodel.2007.02.033]
34. Mohammadi, J., Shataee, Sh., Habashi, H., Yaghmaee, F., (2008), "Comparison of remote sensing and geostatistics techniques in forest tree density estimation, Case study Loveh forests, Gorgan", Journal Agriculture Science Natural Resources, 15 (1): 10-21. ]In Persian[.
35. Nanos, N., Montero, G., (2001), "Spatial prediction of diameter distribution models", Forest ecology and management, 161 (1-3): 147-158. [DOI:10.1016/S0378-1127(01)00498-4]
36. Nanos, N., Calama, R., Montero, G., Gil, L., (2004), "Geostatistical prediction of height/diameter models", Forest ecology and management, 195: 221-235. [DOI:10.1016/j.foreco.2004.02.031]
37. Seidel, D., Fleck, S., Leuschner, C., Hammett, T., (2011), "Review of ground-based methods to measure the distribution of biomass in forest canopies", Annals of Forest Science, 68: 225-244. [DOI:10.1007/s13595-011-0040-z]
38. Ronoud, Gh., Darvishsefat, A. A., (2018), "Estimating aboveground woody biomass of Fagus orientalis stands in Hyrcanian forest of Iran using Landsat 5 satellite data (case study: Khyroud forest)", Journal of Geographical Space, 17 (60): 117-129. ]In Persian[.
39. Webster, R. M., Oliver, A., (2000), "Geostatistics for environmental scientists", London: Wiley press.
40. Zahedi Amiri, Gh., (2016), "Geostatistics in natural resources", Faculty of Natural Resources, University of Tehran, press. ]In Persian[.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 21، شماره 73 - ( 3-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها