فضای جغرافیایی- زمستان 1398
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر صیاد اصغری سراسکانرود (دانشگاه محقق اردبیلی)، دکتر حمیدرضا پورخباز (دانشگاه صنعتی خاتم انبیاء بهبهان)، دکتر ایمان بابائیان (پژوهشکده اقلیم شناسی)، دکتر علی اصغر تراهی (دانشگاه خوارزمی)، ذکتر نازنین تبریزی (دانشگاه مازندران)،  دکتر علیرضا جمشیدی (دانشگاه ارومیه)، دکتر مسعود جلالی (دانشگاه زنجان)، دکتر اسداله حجازی (دانشگاه تبریز)، دکتر علی دلال اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر اصغر رشیدی ابراهیم حصاری (دانشگاه خوارزمی)، دکتر حمداله سجاسی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر عیرضا سلطانی (دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز)، دکتر یوسف ستارزاده قدیم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)، دکتر شمس اله عسگری (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)، دکتر غدیر عشورنژاد (دانشگاه تهران)، ذکتر امیرپویا صراف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)، دکتر محمدحسین فتحی (دانشگاه افسری امام علی (ع)، دکتر ابوالفضل قنبری (دانشگاه تبریز)، دکتر یوسف قویدل رحیمی (دانشگاه تربیت مدرس تهران)، دکتر علی محمدخورشیددوست (دانشگاه تبریز)، دکتر محمد همتی (دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری)، دکتر منیژه لاله پور (داشگاه مراغه).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.125.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب