فضای جغرافیایی- تابستان 1398
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
دکتر فرشاد احمدی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر علی اشرفی (دانشگاه بیرجند)، دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر علیرضا انتظاری (دانشگاه حکیم سبزواری)، دکتر صیاد اصغری سراسکانرود (دانشگاه محقق اردبیلی)، دکتر علیرضا ایلدرمی (دانشگاه ملایر)، دکتر جمیل امان الهی (دانشگاه کردستان)، دکتر سیدعلی المدرسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد)، دکتر مریم بیاتی خطیبی (دانشگاه تبریز)، دکتر ایمان باباییان (پژوهشکده اقلیم شناسی)، دکتر حمیدرضا پورخباز (دانشگاه صنعتی خاتم انبیاء بهبهان)، دکتر علی دلال اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر امیرپویا صراف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)، دکتر محمدحسن صادقی روش (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان)، دکتر غدیر عشورنژاد (دانشگاه تهران)، دکتر محمدعلی قربانی (دانشگاه تبریز)، دکتر احمد مختاری (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.127.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب