فضای جغرافیایی- زمستان 1397
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر صیاد اصغری سراسکانرود (دانشگاه محقق اردبیلی)،  دکتر مهران ادوای (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر علیرضا ایلدرمی (دانشگاه ملایر)، دکتر سید علی المدرسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد)، دکتر ایمان باباییان (پژوهشکده اقلیم شناسی)، دکتر حمیدرضا پورخباز (دانشگاه صنعتی خاتم انبیاء بهبهان)، دکتر علی اصغر تراهی (دانشگاه خوارزمی)، دکتر محمد دارند (دانشگاه کردستان)، دکتر علی دلال اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر حسن ذوالفقاری (دانشگاه رازی کرمانشاه)،  دکتر مسعود خوش سیما (پژوهشگاه فضایی پژوهشکده سامانه های ماهواره)، دکتر جواد سدیدی (دانشگاه خوارزمی)،  دکتر بهمن صحنه (دانشگاه گلستان)، دکتر امیرپویا صراف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن)، دکتر علی اکبر عنابستانی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر غدیر عشورنژاد (دانشگاه تهران)، دکتر غلامحسین عبدالله زاده (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)، دکتر حمدالله سجاسی قیداری (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر یوسف ستارزاده قدیم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)، دکتر منوچهر فرج زاده (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر محمدعلی قربانی (دانشگاه تبریز)، دکتر ابوالفضل قنبری (دانشگاه تبریز)، دکتر حمیدرضا متین فر (دانشگاه تهران)، دکتر محمودرضا میرلطفی (دانشگاه زابل)، دکتر خلیل ولیزاده کامران (دانشگاه تبریز).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.129.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب