فضای جغرافیایی- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
نویسندگان محترم باید فرم تعارض منافع را تکمیل و از طریق فایل ضمیمه همراه با مقاله ارسال نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.135.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب