فضای جغرافیایی- درباره نشریه
درباره مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر با هدف انتشـار مقـالات و دستـاوردهای پژوهشی در رشـته جغرافیا و کلیه گرایش های جغرافیا اعم از شهری، روستایی، طبیعی که جنبه کاربردی داشته باشند، با رتبه علمی پژوهشی و بصورت فصلنامه (چهار شماره در سال) به چاپ می رسد.

AWT IMAGEصاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر

ناشـر: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر

شماره استاندارد بین المللی (شاپا): ۱۷۳۵-۳۲۲X


بر اساس مجوز شماره ۲۱۱۶/۱۱/۳ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری،این مجله رتبه‌ی علمی- پژوهشی کسب کرده است. 

شماره پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۴۱۴۵/۱۲۴، تاریخ ۱۶/۹/۷۹.

این مجله در مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به شماره ت پ ۵۵۴۶۲۲ ثبت شده است.

این مجله قبلا بر اساس مجوز شماره ۲۰۵۹۲۵/۸۷ مورخه ۱۸/۸/۸۵ کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه‌ی علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی را نیز کسب کرده است.

 سردبیر  
دکتر  اصغر نظریان

AWT IMAGE

 مدیر مسوول
                         
                            دکتر علی دلال اوغلی                               

AWT IMAGE

مدیر داخلی
دکتر کریم امینی نیا
    

                                          مدیر اجرایی

                                                   فرشته گل زاده

نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.40.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب