فضای جغرافیایی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

              
        مدیر مسئول     

   AWT IMAGE     ​

      دکتر علی دلال اوغلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

رشته تخصصی: ژئومورفولوژی

                            

                  سردبیر

 دکتر  اصغر نظریان

استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

رشته تخصصی: جغرافیای فرهنگی-منطقه ای

اعضای هیات تحریریه 

AWT IMAGE

    دکتر علیرضا ایلدرمی

دانشیار دانشگاه ملایر

رشته تخصصی: ژئومورفولوژی

      AWT IMAGE

    دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

رشته تخصصی:جغرافیای انسانی

AWT IMAGE

        دکتر ایرج جباری

دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تخصصی: ژئومورفولوزی

AWT IMAGE

       دکتر علی دلال اوغلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

رشته تخصصی: ژئومورفولوژی

     دکتر عبدالحمید رجایی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی

AWT IMAGE


    دکتر سیروس شفقی

استاد دانشگاه اصفهان

رشته تخصصی: جغرافیای شهری

  

    دکتر نورالدین عظیمی

دانشیار دانشگاه گیلان

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

AWT IMAGE

    دکتر ابوالفضل قنبری

استاد دانشگاه تبریز

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

AWT IMAGE

   دکتر علی محمدخورشیددوست

استاد دانشگاه تبریز

رشته تخصصی: محیط زیست
 

         دکتر اصغر نظریان

استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

رشته تخصصی: جغرافیای فرهنگی-منطقه ای

 


Nicola Surian
Specialized field:  Geomorphology
 

             مدیر داخلی

Metin Kozak

Dokuz Eylul University
Specialized field: tourismدکتر کریم امینی نیا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

                مدیر اجرایی

 

        شیوا  گل پرور

      کارشناس  امور نشریات واحد اهر

نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.41.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب