فضای جغرافیایی- فرم تعهد متقابل
فرم تعهد متقابل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگان محترم باید فرم تعهد متقابل را تکمیل و از طریق فایل ضمیمه همراه با مقاله ارسال نمایند .

دانلود فرم

نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find.php?item=1.114.18.fa
برگشت به اصل مطلب