فضای جغرافیایی- بهار 1400
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/2 | 
دکتر فرشاد احمدی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر علیرضا انتظاری (دانشگاه حکیم سبزواری)، دکتر صیاد اصغری سراسکانرود (دانشگاه محقق اردبیلی)  دکتر جمیل امان اللهی (دانشگاه کردستان)، دکتر حمیدرضا پورخباز (دانشگاه صنعتی خاتم انبیاء بهبهان)، دکتر علی اصغر تراهی (دانشگاه خوارزمی تهران)، دکتر علی دلال اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر حمدالله سجاسی قیداری (دانشگاه فردوسی مشهد)، محمدحسن صادقی روش (دانشگاه آزاد واحد تاکستان)، دکتر منوچهر فرج زاده (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر محمدعلی قربانی (دانشگاه تبریز)، دکتر امیر گندمکار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)، دکتر مسعود گودرزی (پژوهشکده حفاظت خاک و ابخیزداری کشور)، دکتر علی محمدخورشیددوست (دانشگاه تبریز)، دکتر مصطفی میرآبادی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)، دکتر محمودرضا میرلطفی (دانشگاه زابل)، دکتر علیرضا نیکبخت شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز)، دکتر خلیل ولیزاده کامران (دانشگاه تبریز).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.119.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب