فضای جغرافیایی- زمستان 1399
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/2 | 
دکتر فرشاد احمدی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر علیرضا ایلدرمی (دانشگاه ملایر)، دکتر علی اصغر تراهی (دانشگاه خوارزمی تهران)، دکتر علیرضا جمشیدی (دانشگاه ارومیه)، دکتر علی دلال اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر حسن ذوالفقاری (دانشگاه رازی کرمانشاه)، دکتر علیرضا سلطانی (دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز)، دکتر حمدالله سجاسی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر علی اکبر عنابستانی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محمد حسین فتحی (دانشگاه افسری امام علی (ع))، دکتر مصطفی قادری حاجت (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر علیرضا نیکبخت شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز)، دکتر حمیدرضا متین فر (دانشگاه تهران)، دکتر میر نجف موسوی (دانشگاه ارومیه)، دکتر خلیل ولیزاده کامران (دانشگاه تبریز)، دکتر علی ولیقلی زاده (دانشگاه مراغه).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.120.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب