فضای جغرافیایی- پاییز 1399
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/2 | 
دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر جمیل امان اللهی (دانشگاه کردستان)، دکتر حمیدرضا پورخباز (دانشگاه صنعتی خاتم انبیاء بهبهان)، دکتر نازنین تبریز (دانشگاه مازندران)، دکتر فرامرز خوش اخلاق (دانشگاه تهران)، دکتر محمدرضا درودی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران)، دکتر علی دلال اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر محمد دارند (دانشگاه کردستان)، دکتر حسن ذوالفقاری (دانشگاه رازی کرمانشاه)، دکتر غلامحسین عبدالله زاده (دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)، دکتر شمس اله عسگری (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)، منوچهر فرج زاده ( دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر فریبا کرمی (دانشگاه تبریز)، دکتر مصطفی میرآبادی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)، دکتر خلیل ولیزاده کامران (دانشگاه تبریز)، دکتر الهام یوسفی روبیات (دانشگاه بیرجند)، دکتر محمد حسن یزدانی (دانشگاه محقق اردبیلی).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find.php?item=1.121.23.fa
برگشت به اصل مطلب