فضای جغرافیایی- تابستان 1399
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/2 | 
دکتر فرشاد احمدی (دانشگاه چمران اهواز)، دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد واحد اهر)، دکتر علیرضا انتظاری (دانشگاه حکیم سبزواری)، دکتر علیرضا ایلدرمی (دانشگاه ملایر)، دکتر میثم بندانی (دانشگاه زابل)، دکتر ایمان باباییان (پژوهشکده اقلیم شناسی)، دکتر حمیدرضا پورخباز (دانشگاه صنعتی خاتم انبیاء بهبهان)، دکتر نازنین تبریز (دانشگاه مازندران)،  دکتر علیرضا جمشیدی (دانشگاه ارومیه)، دکتر تقی حیدری (دانشگاه زنجان)، دکتر وکیل حیدری ساربان (دانشگاه محقق اردبیلی)، دکتر مسعود خوش سیما (پژوهشگاه فضایی پژوهشکده سامانه ماهواره)، دکتر محسن زارع احمدآباد (دانشگاه پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران)، دکتر حمدالله سجاسی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر جواد سدیدی (دانشگاه خوارزمی)، دکتر بهمن صحنه (دانشگاه استان گلستان)، دکتر یوسف قویدل رحیمی (دانشگاه تربیت مدرس تهران)، دکتر محمد حسن یزدانی (دانشگاه محقق اردبیلی).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.123.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب