فضای جغرافیایی- بهار 1399
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
دکتر صیاد اصغری سراسکانرود (دانشگاه محقق اردبیلی)، دکتر ابوالقاسم امیراحمدی (دانشگاه حکیم سبزواری)، دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر علیرضا ایلدرمی (دانشگاه ملایر)، دکتر علیرضا جمشیدی (دانشگاه ارومیه)، دکتر رضا خوشرفتار (دانشگاه زنجان)، دکتر محمدتقی حیدری (دانشگاه زنجان)، دکتر علی دلال اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر حسن ذوالفقاری (دانشگاه رازی کرمانشاه)، دکتر حسن سعادتی (دانشگاه خوارزمی)، دکتر مهشید سوری (دانشگاه ارومیه)، دکتر حمداله سجاسی قیداری (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر شمس اله عسگری (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)، دکتر امیرپویا صراف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)، دکتر مصطفی قادری حاجت (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر اصلان کرامتی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)، دکتر حمیدرضا متین فر (دانشگاه تهران)، دکتر حسین مختاری هشی (دانشگاه اصفهان)، دکتر مصطفی میرآبادی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)، دکتر علی ولیقلیزاده (دانشگاه مراغه)، دکتر نوید هوشنگی (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find.php?item=1.124.26.fa
برگشت به اصل مطلب