فضای جغرافیایی- بهار 1398
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
دکتر صالح آرخی  (دانشگاه گلستان)، دکتر علی اشرفی (دانشگاه بیرجند)، دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر فرشاد احمدی (دانشگاه چمران اهواز)، دکتر علیرضا ایلدرمی (دانشگاه ملایر)، دکتر بابک اجتماعی (دانشگاه پیام نور)، دکتر میثم بندانی (دانشگاه زابل)، دکتر نازنین تبریزی (دانشگاه مازندران)، دکتر حمیدرضا پورخباز (دانشگاه صنعتی خاتم انبیاء بهبهان)، دکتر علی پناهی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)، دکتر رضا خوش رفتار (دانشگاه زنجان)، دکتر مسعود خوش سیما (پژوهشگاه فضایی پژوهشکده سامانه های ماهواره)، دکتر وکیل حیدری ساربان (دانشگاه محقق اردبیلی)، دکتر محمد دارند (دانشگاه کردستان)، دکتر علی دلال اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر حسن ذوالفقاری (دانشگاه رازی کرمانشاه)، دکتر جواد سدیدی (دانشگاه خوارزمی)، دکتر امیرپویا صراف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)، دکتر اصغر رشیدی ابراهیم حصاری (دانشگاه خوارزمی)، دکتر غدیر عشورنژاد (دانشگاه تهران)، دکتر غلامحسین عبدالله زاده (دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)، دکتر علی اکبر عنابستانی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محمدعلی قربانی (دانشگاه تبریز)، دکتر ابوالفضل قنبری (دانشگاه تبریز)، دکتر مصطفص میرآبادی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)، دکتر مجید منتظری (دانشگاه اصفهان)، دکتر علی محمدخورشیددوست (دانشگاه تبریز)، دکتر منیژه لاله پور (دانشگاه مراغه).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.128.30.fa.html
برگشت به اصل مطلب