فضای جغرافیایی- تابستان 1397
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
دکتر جمیل امان اللهی (دانشگاه کردستان)، دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر صیاد اصغری سراسکانرود (دانشگاه محقق اردبیلی)، دکتر بابک اجتماعی (پیام نور)، دکتر فرشاد احمدی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر حمیدرضا پورخباز (دانشگاه صنعتی خاتم انبیاء بهبهان)، دکتر فرامرز خوش اخلاق (دانشگاه تهران)، دکتر مسعود خوش سیما (پژوهشگاه فضایی پژوهشکده سامانه های ماهواره)، دکتر دارند (دانشگاه کردستان)، دکتر مسعود جلالی (دانشگاه زنجان)، دکتر حمیدرضا رخشانی نسب (سیستان و بلوچستان)، دکتر اصغر رشیدی ابراهیم حصاری (دانشگاه خوارزمی)، دکتر جواد سدیدی (دانشگاه خوارزمی)، دکتر محمدرضا سلیمانپور (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین)، دکتر غلامحسین عبدالله زاده (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)، دکتر فیض اله پور (دانشگاه زنجان)، دکتر ابراهیم فتائی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)، دکتر یوسف قویدل رحیمی (تربیت مدرس تهران)، دکتر محمدعلی قربانی (دانشگاه تبریز)، دکتر ابوالفضل قنبری (دانشگاه تبریز)، دکتر جمیدرضا متین فر (دانشگاه تهران)، دکتر ولیزاده کامران (دانشگاه تبریز).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find.php?item=1.131.33.fa
برگشت به اصل مطلب