فضای جغرافیایی- بانک ها و نمایه ها
بانک ها و نمایه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/4 | 
گوگل اسکالر(scholar.google)
گوگل اسکولار
          مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری             مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری            
پایگاه تخصصی مجلات نور مگز
    پایگاه اطلاعات نشریات کشور (Magiran)        
پایگاه اطلاعات نشریات کشوری   (Magiran)
سامانه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم
سامانه ارزیابی کمیسیون نشریات کشوری
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC )
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.137.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب