فضای جغرافیایی- تابستان 1400
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/8 | 
دکتر کریم امینی نیا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)، دکتر عیرضا انتظاری (دانشگاه حکیم سبزواری)، دکتر علیرضا ایلدرمی (دانشگاه ملایر)، دکتر ایمان باباییان (پژوهشکده اقلیم شناسی)، دکتر حمیدرضا پورخباز (دانشگاه خاتم انبیاء بهبهان)، دکتر محمدرضا درودی (دانشگاه آزاد اسلامی تهران)، دکتر شمس اله عسگری (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)، دکتر علی اکبر عنابستانی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر محمدحسین فتحی (دانشگاه افسری امام علی (ع)، دکتر مسعود گودرزی (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور)، دکتر داود مختاری (دانشگاه تبریز)، دکتر مصطفی میرآبادی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)، دکتر خلیل ولیزاده کامران (دانشگاه تبریز).
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.142.44.fa.html
برگشت به اصل مطلب