:: دوره 19، شماره 65 - ( 3-1398 ) ::
جلد 19 شماره 65 صفحات 169-151 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین حساسیت وقوع ناپایداریهای دامنه ای در پیرامون گسل بناروان با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
فریبا همتی* 1، داود مختاری2 ، شهرام روستائی2 ، بهزاد زمانی قره چمنی3
1- دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز. (نویسنده مسئول).
2- گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز.
3- گروه زمین‌شناسی تکتونیک، دانشگاه تبریز
چکیده:   (4931 مشاهده)

امروزه بحث شناسایی، مهار و پیشگیری از تلفات و خسارات جانی اقتصادی و اجتماعی ناشی از حوادث طبیعی مانند (زمین­لرزه- سیل و زلزله) مورد توجه خاص محافل علمی- تحقیقاتی و مسئولین امر در اکثر کشورها قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر، با توجه به سیر صعودی خسارات و زیانهای ناشی از حوادث طبیعی (بویژه زمین­لغزه)، مسئله پیش­بینی و ارائه راه حلها و شیوه‌های کنترل و دور ماندن از ضررها و خسارات وارده به طور جدی مطرح بوده است. در این پژوهش محدوده گسل بناروان با مدل رگرسیون لجستیک به منظور تعیین مناطق خطر ناپایداری دامنه­ای مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا از طریق بازدید میدانی، نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی و با مرور منابع قبلی و بررسی شرایط منطقه نه عامل اعم از طبقات ارتفاعی، شیب، جهت‌شیب، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله ازجاده، کاربری اراضی، پوشش­گیاهی به عنوان عوامل مؤثر بر وقوع ناپایداری دامنه­ای در نرم افزار Idrisi بررسی شد. پس از انجام پهنه‌بندی ناپایداری دامنه­ای درصد پهنه‌های ناپایداری در هر کلاس محاسبه شد نتیجه نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، مناطقی که با خطر بسیار بالا پهنه‌بندی شده‌اند کمترین درصد از میزان مساحت منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. در پژوهش حاضر که با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام گرفت عامل ارتفاع با بیشترین ضریب بهترین متغیر پیش‌بینی کننده احتمال وقوع ناپایداری دامنه­ای در منطقه است. بیشترین تعداد ناپایداری دامنه­ای‌ در ارتفاعات بالا و شیب 32-23 درجه رخ داده است که دلیل آن نیروی ثقل است

واژه‌های کلیدی: حساسیت به ناپایداری دامنه‌ای، پهنه‌بندی خطر، Idrisi، مدل رگرسیون لجستیک.
متن کامل [PDF 978 kb]   (785 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/10/8 | پذیرش: 1396/7/26 | انتشار: 1398/3/25
فهرست منابع
1. رفرنس های متنی مثل خروجی کراس رف را در اینجا وارد کرده و تایید کنید - Abedini, M., Qasemyan, B., Shirzadi, A., (2014), "Landslide occurrence risk modeling by logistic regression statistical model ,case study: Kurdistan Province, Bijar Township", Geography and Development Quarterly, 37: 85-102 .[In Persian]
2. Ahmadzadeh, H., (2005), "Erosion and sedimentation modeling for Qaleh-Chai catchment basin, Ajabshir, using satellite data in GIS environment", Roostayi, Shahram, M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tabriz.
3. Arabameri, A., Rezayi, K., Shirani, K., (2018), "Zonation and assessment of landslide hazard by using safety factor, area density and analytic hierarchy process (case study: Vank catchment area, Isfahan Province)", Geographical Space Periodical, 62: 93-116 .[In Persian].
4. Asgari, S., Qanavati, E., Shadfar, S., (2018), "Spatial analysis of landslide indices affecting sediment load of Ilam Dam Catchment area", Geographical Space Periodical, 62: 299-318. [In Persian].
5. Atkinson, P. M., Massari, R., (2011), "AutoLogistic modeling susceptibility to landsliding in the Apennines Italy", Geomorphology, 1-2: 55-64. [DOI:10.1016/j.geomorph.2011.02.001]
6. Ayalew, L., Yamagishi, H., (2005), "The application of GIS-based logistic regression for landslide susceptibility mapping in the Kakuda-Yahiko Mountains, Central Japan", Geomorphology, 65 (1-2): 15-31. [In Persian] [DOI:10.1016/j.geomorph.2004.06.010]
7. Ayalew, L., Yamagishi, H., Marui, H., Kanno, T., (2005), "Landslides in Sado Island of Japan: Part II. GIS-based susceptibility mapping with comparisons of results from two methods and verifications", Engineering Geology, 4: 432-445. [DOI:10.1016/j.enggeo.2005.08.004]
8. Chen, Z., Jinfei, W., (2007), "Landslide hazard mapping using logistic regressionmodel in Mackenzie Valley Canada", Geomorphology, 1: 75-89. [DOI:10.1007/s11069-006-9061-6]
9. Dai, FC., Lee, CF., (2002), "Landslide characteristics and slope instability modeling using GIS -Hong Kong", Geomorphology, 42 (3-4): 213-228. [DOI:10.1016/S0169-555X(01)00087-3]
10. Das, I., Sahoo, S., Westen, A., Stein, A., Hack, A., (2010), "Lanslidesusceptibility assessment using logistic regression and its comparison with a rock mass classification system, along road section in the northern Himalayas (India)", Geomorphology, 114 (4): 627-637. [DOI:10.1016/j.geomorph.2009.09.023]
11. Geological Survey of Iran, (1992), "Report on geological quadrangle map of Sarab", Theran: Geological survey of Iran. [In Persian].
12. Ghazbani, F., (2002), "Environmental geology", Tehran: Tehran University Publications. [In Persian].
13. Gomez, H., Kavzoglu, T., (2005(, "Assessment of shallow landslide susceptibility using artificial neural networks in Jabonsa river basin, Venezuela", Engineering Geology, 78 (1-2): 11-27. [DOI:10.1016/j.enggeo.2004.10.004]
14. Gregory, C., Ohlmacher., J., Davis, C., (2003), "Using multiple logistic regression and GIS technology to predict landslide hazard in northeast Kansas", USA. Geomorphology, 69 (3-4): 331-343. [DOI:10.1016/S0013-7952(03)00069-3]
15. Karam, A., Toorani, M., (2013), "Landslide susceptibility zonation using linear regression and analytic hierarchy process methods case study: Haraz road from Roodhen to Rineh", Geographical sciences Applied Researches, 13 (28): 177-190. [In Persian].
16. Karimi Sangchini, E., Onaq, M., Saadodin, A., (2013), "Slope instability risk and damage assessment of Chehelchay catchment area - Golestan Province", Watershed management researches, 26 (1): 74-84 .[In Persian].
17. Khaledi, S., Derafshi, K., Mehrjoonejad, A., Qarechahi, S., Khaledi, S., (2012), "Assessment of the factors affecting slope instability occurrence and its zonation by using logistic regression model in GIS environment (case study: Taleqan Catchment area)", Geography and environmental hazards, 1: 65- 82. [In Persian].
18. Kordi, A., Dashti Marvvili, M., Motamed Vaziri, B., (2012), "Landslide hazard zonation by using multivariate regression (case study: Koohsar catchment area)", Journal of environmental erosion researches, 8: 49-61. [In Persian].
19. Menard, S. W., (1995), "Applied logistic regression analysis", Sage Publication, Thousand Oaks, CA.
20. Meneveau, C., Scrrnivasan, K. R., (1991), "The multifractal nature of turbulent energy dissipation", J. Fluid Mech, 224: 429-484 [DOI:10.1017/S0022112091001830]
21. Moradi, H., Dashti Marvvili, M., Ildoromi, A., (2014), "Preparing landslide hazard sensitivity map and its assessment by logistic regression", Grassland and Watershed Management Publication (Natural Resources Journal), 67 (4): 617-629. [In Persian].
22. Motavalli, S., Ismaili, R., Hoseynzadeh, M. M., (2009), "Determining sensitivity to slope instability occurrence by using logistic regression in Vaz Catchment area (Mazandaran Province)", Natural Geography of Larestaan, (5): 73-83. [In Persian].
23. Peyrovan, H., Shariat Jafari, M., (2013), "Presenting a comprehensive method for determination of erodibility of lithological units regarding the geology of Iran", Scientific-research journal of catchment engineering and management, 5o (3): 199-213. [In Persian].
24. Rahimi, H., (2011), Temporal-spatial modeling of land cover variations by a combination of Markov Chain, artificial neural network and automated cells, M.CS thesis, Faculty of Geography, University of Tabriz .[In Persian].
25. Saffari, A., Alimoradi, M., Hatami Fard, R., (2013), "Zonation for slope instability hazard by multivariate regression method using discrete data in Marbar River catchment area", Quantitative Geomorphological Researches Quarterly, 3: 59-74 .[In Persian].
26. Sedaqat, H., Motamed Vaziri, B., Kavyan, A., Moosavi Khtair, S. Z., (2012), "Preparing map of sensitivity to mass movements by logistic regression statistical model (case study: Km 45-57 of Haraz Road from Amol)", Journal of Watershed management, 19: 37-48. [In Persian]. - Shariat Jafari, M., (1996), "Landslide (fundamentals and basics of natural slope stabilities)", Tehran: Sazeh Publications .[In Persian].
27. Shirani, K., Arabameri, A., (2015), "Zonation for slope instability hazard by logistic regression method (case study: Upper Dez catchment area)", Water and Soil Sciences (Agriculture and Natural resources Sciences and techniques), 19 (72): 321-334. [In Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.jstnar.19.72.27]
28. Shirani, K., Haji Hashemi Jazi, M., Niknejad, S. A., Rakhsha, S., (2012), "Zonation for slope instability hazard potential by analytic hierarchy process method (AHP) and multivariate regression (MR) case study: Sarab- Northern Karoon catchment area", Grassland and Watershed Management Publication (Natural Resources Journal), 65 (3): 321-334. [In Persian].
29. Van Westen, C. J., Castellanos, E., Kuriakose, S. L. (2008), "Spatial data for landslid susceptibility, hazard, and vulnerability assessment: An overview", Engineering Geology, 102 (3-4): 112-131. [In Persian]. [DOI:10.1016/j.enggeo.2008.03.010]
30. Wati, S. E., (2010), "Integrating landslide susceptibility into land capability assessment for spatial planning: a case study in Tawangmangu Sub District", Karanganyar Regency, Indonesia. M.Sc Thesis. ITC Univ. Twente Netherlands and GMU Yogyakarta.
31. Yilmaz, I., (2009), "Landslid susceptibiliry mapping using frequency ratio, logistic regression, artificial neural networks and their comparison: A case study Kat landslides (Tokat- Turkey)", Computers and Geosiences, 35 (6): 1125-1138. [DOI:10.1016/j.cageo.2008.08.007]
32. Qahroodi Tali, M., Qolizadeh, A., (2016), "Slope movements potential in Zangmar river catchment area (Makoo City)", Geographical Space Periodical, 55: 257-272. [In Persian


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 19، شماره 65 - ( 3-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها