Journal archive for Google Scholar Robot!

Geographic Space

فضای جغرافیاییVolume 12, Number 37 (2014-12)


بررسی علل تشکیل و وقوع جریان واریزه‌ای در دامنه‌های شمالی الوند همدان
بررسی علل تشکیل و وقوع جریان واریزه‌ای در دامنه‌های شمالی الوند همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه نقشه‌های سیل‌خیزی برای استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
توسعه نقشه‌های سیل‌خیزی برای استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی تعیین مناطق خطرپذیر با استفاده از مدل AHP در محیط GIS جهت مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تبریز)
مدلسازی تعیین مناطق خطرپذیر با استفاده از مدل AHP در محیط GIS جهت مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تبریز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت شهری در شهرهای میانی ایران
مدیریت شهری در شهرهای میانی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌های زمانی تحلیل و پیش‌بینی دماهای فرین پایین تهران
مدل‌های زمانی تحلیل و پیش‌بینی دماهای فرین پایین تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد رواناب سطحی شهر رشت (مطالعه موردی: خیابان شهید قلی‌پور تا فلکه یخسازی)
برآورد رواناب سطحی شهر رشت (مطالعه موردی: خیابان شهید قلی‌پور تا فلکه یخسازی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر مصرف آب محصول گندم در تبریز
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر مصرف آب محصول گندم در تبریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) بر نیمرخ دمایی خاک مطالعه‌ی موردی: پارک گیاه‌شناسی دانشگاه تهران
بررسی اثر آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) بر نیمرخ دمایی خاک مطالعه‌ی موردی: پارک گیاه‌شناسی دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش رگرسیون لجستیک در مدل‌سازی الگوی مکانی احتمال تغییر پوشش گیاهی (مطالعه‌ی موردی: آبخیز چهل‌چای استان گلستان)
کاربرد روش رگرسیون لجستیک در مدل‌سازی الگوی مکانی احتمال تغییر پوشش گیاهی (مطالعه‌ی موردی: آبخیز چهل‌چای استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد تبخیر- تعرق واقعی و تحلیل ارتباط آن با کاربری زمین در محیط GIS مطالعه‌ی موردی: شهرستان مشکین شهر
برآورد تبخیر- تعرق واقعی و تحلیل ارتباط آن با کاربری زمین در محیط GIS مطالعه‌ی موردی: شهرستان مشکین شهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر پتانسیل‌های اقلیم گردشگری در منطقه آزاد ارس
تحلیلی بر پتانسیل‌های اقلیم گردشگری در منطقه آزاد ارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نسبی تکتونیک فعال‌ با استفاده از روش‌های مورفومتری در حوضه‌های شمالی و شرقی کوه سهند
ارزیابی نسبی تکتونیک فعال‌ با استفاده از روش‌های مورفومتری در حوضه‌های شمالی و شرقی کوه سهند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles