Journal archive for Google Scholar Robot!

Geographic Space

فضای جغرافیاییVolume 0, Number 36 (2012-1)


بررسی روش‌های تخمین آبدهی سالانه و برآورد سیلاب‌های حوضه آبخیز تیغ آب شهرستان خاش
بررسی روش‌های تخمین آبدهی سالانه و برآورد سیلاب‌های حوضه آبخیز تیغ آب شهرستان خاش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محیط زیست در نظم حقوقی کنونی
محیط زیست در نظم حقوقی کنونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئومیتولوژی: علوم زمین و فرهنگ شفاهی «نمونه‌هایی از شمال‌غرب ایران»
ژئومیتولوژی: علوم زمین و فرهنگ شفاهی «نمونه‌هایی از شمال‌غرب ایران»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر رویکرد جدید استراتژی توسعه شهری (CDS) در فرایند برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر چالش‌های فراروی طرح‌های جامع در ایران
درآمدی بر رویکرد جدید استراتژی توسعه شهری (CDS) در فرایند برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر چالش‌های فراروی طرح‌های جامع در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساماندهی فضایی مدارس ابتدایی منطقه 5 و 22 تهران با تکیه بر اصول مدیریت شهری با استفاده از GIS
ساماندهی فضایی مدارس ابتدایی منطقه 5 و 22 تهران با تکیه بر اصول مدیریت شهری با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکانیابی کاربری‌های درمانی با استفاده از روش AHP (مطالعه‌ی موردی: شهر مهاباد)
مکانیابی کاربری‌های درمانی با استفاده از روش AHP (مطالعه‌ی موردی: شهر مهاباد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت شاخص‌های کمّی و کیفی اجتماعی مسکن در شهرستان اهواز
بررسی وضعیت شاخص‌های کمّی و کیفی اجتماعی مسکن در شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نفت، ژئواکونومیک و امنیت ملّی ایران
نفت، ژئواکونومیک و امنیت ملّی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه شاخص درجه رفاه سکونتی خانوارها برای مناطق روستایی استان‌های کشور
محاسبه شاخص درجه رفاه سکونتی خانوارها برای مناطق روستایی استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آموزش و مشارکت شهروندان در کنترل حریق‌های شهری به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری
نقش آموزش و مشارکت شهروندان در کنترل حریق‌های شهری به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی در مخاطرات محیطی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه‌های روستایی شمال منطقه مرند (دشت هالاکو)
تحلیلی در مخاطرات محیطی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه‌های روستایی شمال منطقه مرند (دشت هالاکو)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles