Journal archive for Google Scholar Robot!

Geographic Space

فضای جغرافیاییVolume 16, Number 54 (2016-8)


ارزیابی توان اکولوژیکی واکوتوریسمی منطقه حفاظت شده لشگردر شهرستان ملایر
ارزیابی توان اکولوژیکی واکوتوریسمی منطقه حفاظت شده لشگردر شهرستان ملایر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نقش طرح‌های عمرانی در کاهش آسیب‌پذیری روستا در مقابل بحران زلزله (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان)
ارزیابی نقش طرح‌های عمرانی در کاهش آسیب‌پذیری روستا در مقابل بحران زلزله (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)
امکان سنجی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی قابلیت تصاویر ابرطیفی در برآورد میزان آلودگی خاک‌های زراعی به عنصر سرب
ارزیابی قابلیت تصاویر ابرطیفی در برآورد میزان آلودگی خاک‌های زراعی به عنصر سرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر همبستگی بین الگوی حکمروایی شایسته شهری و میزان مشارکت شهروندی (مطالعه موردی شهر شیراز)
تحلیلی بر همبستگی بین الگوی حکمروایی شایسته شهری و میزان مشارکت شهروندی (مطالعه موردی شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دقت مورفومتری و الگو شبکه آبراهه‌های مستخرج از مدل رقومی ارتفاعی Aster و نقشه‌های توپوگرافی (منطقه موردی: اشترانکوه)
مقایسه دقت مورفومتری و الگو شبکه آبراهه‌های مستخرج از مدل رقومی ارتفاعی Aster و نقشه‌های توپوگرافی (منطقه موردی: اشترانکوه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تطبیقی مقادیر بارندگی برآورد شده TRMM و بارش ثبت شده ایستگاه‌های زمینی در حوضه دریاچه ارومیه
ارزیابی تطبیقی مقادیر بارندگی برآورد شده TRMM و بارش ثبت شده ایستگاه‌های زمینی در حوضه دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی برخی شاخص های مؤثر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل به منظور مدیریت بحران های طبیعی
مدل سازی برخی شاخص های مؤثر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل به منظور مدیریت بحران های طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فضایی منطقه کلانشهری تبریز با رویکرد زیست پذیری
تحلیل فضایی منطقه کلانشهری تبریز با رویکرد زیست پذیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر در احساس آرامش در فضاهای سبز و تفریحی در شهر کاشان
عوامل موثر در احساس آرامش در فضاهای سبز و تفریحی در شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل آنتروپی شانون در پهنه بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان یزد از دیدگاه بیابانزدایی
کاربرد مدل آنتروپی شانون در پهنه بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان یزد از دیدگاه بیابانزدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Argues, S., (2005), "Géodynamique, colonization végétale et phytodiversité des talus d'éboulis dans le massif de la Grande Chartreuse (Préalpes françaises du Nord)". Caractéristiques géo-écologiques et sensibilité aux changements environnementaux. Ph.D. Thesis, Université Joseph Fourier, Institut de Géographie Alpine, Grenoble, France. Baroni , C., Stefano, A., Rodolfo, G., Alberto, C., (2007), "Landform – vegetation units for investigating the dynamics and geomorphologic evolution of alpine composite debris cones (Valledell 'Avio , Adamello Group , Italy)", Geomorphology, 84: 59–79. Bertran , P., Texier, J. P., (1999), "Sedimentation processes and facies on a semi-vegetated Talus, Lousteau, southwestern France", Earth Surf. Proc .Landf, 24: 177–187. Chiatante, D., Stefania, G., Scippa, A., Di, I., Maria, S., (2003a), "The influence of steep slopes on root system developmen" , T. J. Plant Growth Regul, 21: 247–260 . Cox, J. E., Larson, D. W., (1993), "Spatial heterogeneity of vegetation and environmental factors on talus slopes of the Niagara escarpment", Can . J . Bot, 7: 323– 332 . Guvenc, A., (1998), "Anatomy of the Barks of Rhus coriaria L", Tr. J. of Botany, 22: 419-423. Harshberger ,J. W., (1929), "The vegetation of the screes ,or talus slopes ,of western North America", Proc. Am . Philos. Soc, 68: 13–26. Huc, S., (2010), "Éboulis mobiles et marqueurs biogéographiques: le cas de la haute montagne des Pyrénées orientales", Ph.D. thesis, Université de Perpignan, Perpignan, France. Illa ,E., (2006), "Patterns of plant traits in Pyrenean alpine vegetation", Flora, 201: 528–546. Kershaw, L. J., Gardner, J. S., (1986), "Vascular plants of mountain talus slopes , Mt. Rae, Alberta, Canada", Phys, Geogr, 7: 218–230. MacCune, B., (1977), "Vegetation development on a low elevation talus slope in western Montana, Northwest Sci", 51: 198–207. Mokany,K., Raison,R.J., Prokushkin, A. S., (2006), "Critical analysis o froot : shoot ratios interrestrial biomes", Glob.Change Bio, 12: 84–96. Pech, P., (1993), "Groupements végétaux et processus morphogéniques sur des versants de haute montagne alpine (Val d'Ossola et Dévoluy),Sciences Naturelles et Mon tagnes", 116ème Congrès National des Sociétés Savantes, Chambéry1991, Sciences, 34: 161–171. Pérez, F. L., (1985),"Surficial talus movement in an Andean paramo of Venezuela", Geogr. Ann, 67: 221–237. Pérez, F. L., (1990a), "Surficial talus fabric and particle gliding over snow on Lassen Peak , California", Phys. Geogr, 11:142–153. Pérez, F. L., (1994), "Geobotanical influence of talus movement on the distribution of cau lescent Andean rosettes", Flora, 189: 353–371. Pérez, F. L., (1998a), "Talus fabric, clast morphology ,and botanical indicators of slope processes on the Chaos Crags (California Cascades), U.S.A", Géogr. Phys.Quatern, 52: 47–68. Pérez, F. L., (2003), "Influence of substrate on the distribution of the Hawaiian Silversword (Argyroxiphiums and wicense DC.) in Haleakala (Maui, HI)", Geomorphology, 55: 173–202. Pérez, F. L., (2009a), "Phytogeomorphic influence of stone covers and boulders on plant distribution and slope processes in high-mountain areas", Geogr .Compass, 3: 1–30 Pérez, F. L., (2012), "Biogeomorphological influence of slope processes and sedimentology on vascular talus vegetation in the southern Cascades, California", Geomorphology, 138 (2012): 29–48 Reinhardt, L., (2010), "Dynamic in teractions of life and its landscape: feedbacks at the interface of geomorphology and ecology", Earth Surf. Proc. Landf, 35:78–101. Rejmánek, M., (2004), "Species diversity of plant communities on calcareous screes: the role of intermediate disturbance", Preslia , 76: 207–222. Renschler, C. S., (2007), "Geomorphology and ecosystems : challenges and keys for success in bridging disciplines", Geomorphology, 89: 1–8. Somson, P., (1984), "Structure des organs hypogés de quelques espèces lithophiles pyrénéennes en relation avec la dynamique des pierriers", Berich. Geobot, Inst. ETH, Stiffung Rübe, l51: 78–117. Stallins, A., (2006), "Geomorphology and ecology: unifying themes for complex systemsinbiogeomorphology", Geomorphology, 77: 207–216. Tosi, M., (2007), "Root tensile strength relationships and their slope stability implications of three shrub species in the northern Apennines (Italy)", Geomorphology, 87: 268 –283. Wardle, P., (1972), "Plant succession on agrey wacke gravel and scree in the subalpine Beltin Canterbury, NewZealand", N.Z.J.Bot, 10: 387–398. Weaver, J. E., (1919), "The ecological relations of roots", Publ. 286, CarnegieInst, Washington", DC, 1–128. White, S. E., (1981), "Alpine mass movement forms (non catastrophic) classification, escription, and significance", Arct, Alpine Res, 2: 127–137.
تأثیر بیوژئومورفولوژیکی دامنه های سنگریز بر پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دامنه شمالی ارتفاعات جغتای سبزوار)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل تطبیقی شاخص‌های ‌توسعه پایدار نواحی‌شهر بوشهر
تحلیل تطبیقی شاخص‌های ‌توسعه پایدار نواحی‌شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی کمینه دمایی شرق استان کرمانشاه
مدل سازی کمینه دمایی شرق استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری پایدار بر اساس مدل
تحلیل راهبردهای توسعه گردشگری پایدار بر اساس مدل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Validation of a Scale to Measure Drought Effects (Case Study: Sohrein Village, Zanjan County)
اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس اندازه‌گیری اثرات خشکسالی (مطالعه موردی: روستای سهرین، شهرستان زنجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles